Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Guider för att komma igång

 

Dessa installations- och konfigurationsguider är avsedda att stödja dig under installationen och konfigurationen för din identitetsleverantör eller tjänsteleverantör. Vi inriktar oss här på programvaran SimpleSAMLphp men mycket av det som återfinns i guiderna går att applicera på annan mjukvara.

 

 These installation and configuration guides are designed to support you during the installation and configuration of your identity provider and service provider. We focus here on the software simpleSAMLphp but much of what is found in the guides can be applied to other software.